Tuition patiu nai, Langseaung pei nai hawi Ka-sang Penja Lam

Salai Ngun San Aung

Bama prie y ly tuition napie nai ly kjeaung angam mang y patiu pie nai leaungsai ne. Frontier Myanmar Journal theung y ly tuition patiu nai ly pasa khri khri kun nai kalop harie ne nanai tajyh nai tla. Tuition pheaung nai ly upadie hawi amlau y nai kalop harie ne nanai Bama prie hawi prie nawikeh naichie ly hunai kamta dawn nai ne. Bama prie y ly universitychie ra y py, tuition patiu nai khyh chang y kjeaung sara/saranuchie ai langseaung pei nai leaungsaichie py awm law nai tla. Atimana nai y, university y tuition patiu nai, langseaung pei naichie awm law moh? Huni ly kjeaungtabiechie ih kavui mania kamta Kamran awm hai moh? Ti y baly, sum naisai atichie awm moh? Hawi naisai a? Hawi y naisai a? Napie naichie ai pany ai ngai nai deaungkho y hini research sa nai ne. Hini research ly Kalay University y avum nai leaungsaichie ai pany ai nai athosa nai ne. 

Angcheih ih nai ly, university y tuition patiu pie nai ly cha deing pawi eaung ai ngai nai kjeaungtabiechie my sara/saranuchie teng ai tuition patiu pie ai nai pasa kachu iy neih ra ih nai amteaung nai ne. Research deing naira y pathang nai kjeaungtabie 61% my ly tuition ly chadeingpawi eaung ai nai kavui alylen nanai pathang ih, 58% my ly kjeaung y cha patiu ai nai sara alawn y nai y angam mang ih sara/saranuchie ai palau iy patiu hai naichie awm nanai pathang nai ne.  

Pa-nyh ih nai ly, kjeaungtabiechie ly tuition patiu pie nai, tuition lyhn nai deaungkho y kabo kaja phra naichie awm nanai thui nai tla. Pathang nai kjeaungtabie 77% my thui nai ly tuition lyhn nai deaungkho y class lyhn y nai nawi ih kjeaung hawihai pa-lai lyhn y nai chie awm ti. Tuition phyrie ra y patiu pie nai chachie ai kjeaung ih chadeingpawi ra y deing pie ryp naichie awm ti nanai thui. Pathang nai 47% my thui nai ly, sara/saranuchie py tuition patiu nai deaungkho y kjeaung cha patiu nai hawihai so y napie nai awm. Pathang naichie 49% ih thui nai ly, tuition deaungkho y kjeaungtabiechie cha kawp ra nanai ly by y leang nanai tla. Hunai deaungkho y kjeaungtabiechie ly tuition lyhn nai ly hawi na teu ly, nichie ih kawp thai naira lo pa ai nai kavui ly kasabawm by y nanai pany pajau nai ne.

Vai harie ly, langseaung pei nai kjeaungtabiechie ai sara/saranuchie my meihmai kahawi pei nanai pathang nai kjeaungtabie 62% my thui nai ne. Hunai khyh chang y, chadeingpawi y ati deing ai moh nanai pany ai nai kavui classroom verie y awm nai kjeaungtabiechie pasa kachu iy sara/saranuchie ai langseaung pei nai py awm ti. Hunai kamta pasa kachu nai khala y, pasa acheaung ra y pei achu ai ngai y naichie awm law baly pei hai ta-nga nai ne nanai thui nai tla. Pathang nai kjeaungtabie 45% my thui nai ly sara/saranuchie ai langseaung pei y nai kjeaungtabie ly chadeingpawi y sum vui pajau nanai thui nai tla.

Na iy py, kjeaungtabie nawikeh naichie ly langseaung pei nai ly chadeingpawi eaung ai nai kavui kahawira by y leang nanai thui nai tla. Pathang nai kjeaungtabie 74% ly langseaung pei nai ly hawi nai kalop teu nanai thui nai ne. Research ra y pathang naichie ih ka-hyh 32% chie ly ati mana nai kamta hawi y naisai awm moh nanai thui kawp y nanai pathang nai tla. 37% pathang naichie ly langseaung pei nai ly kjeaung cha amtiu naira y phra hai thai y leang nanai niu nai tla.  

Vai harie ly, thesis hawi term paper tajyh nai khala y sara/saranuchie ai langseaung pei ai ngai nanai thui nai tla. Hunai khyh chang y, extra-reader napie nai angym mang ih thesis phain pie nai keungchie ih awm anga ai nai, cha nei ai nai hawi takhra takhra ngai naichie ai kjeaungtabiechie my bebe sa pie ky ai tla nai khyh chang y, huni sara/saranuchie chei pavai ngai nai meingtymchie awm baly tha pie ai tla bie nai ne nanai thui nai tla.

Hunai deaungkho y penja lam lo pa ai nai tuition lyhn nai, sara/saranuchie ai tah’m khai nai ka-ma-ra kamta langseaung pei nai ny y nai my chadeingpawi eaung ai nai hawi bawi nga ai nai sa nai kamta lawn vui nai ne. Nai baly, sara/saranuchie hawi kjeaungtabiechie ih mymychie sa ai nai kalop so y nai my, awm rumrang nai khyh chang y ih amy ih kabo kaja maten ly phra ra tym pajau nai ne. Hunai deaungkho y tuition patiu nai kalup ai ly so y nai my awm ai nai alylen parai. 

Note: Written by Salai Ngun San Aung and translated by Mai Teresa Khin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s